Bembers: Kaputt oder was?

Bembers: Kaputt oder was? Yeah, yeah, yeah – [...]